Języki, których uczymy:

Condiciones

Obowiązuje od 28 stycznia 2011

 • Aby zapisać się na kurs w LANGUSIE należy wypełnić test kwalifikacyjny, na podstawie którego zostaniesz zakwalifikowan(a/y) na odpowiedni poziom. Dodatkowo możesz się umówić z metodykiem na indywidualną rozmowę wstępną.
 • Uczymy języków obcych na 6 poziomach zaawansowania, zgodnie z klasyfikacją Rady Europy: poziom podstawowy (A1,) poziom średnio-zaawansowany niższy (A2), poziom średnio-zawansowany (B1), poziom średnio-zaawansowany wyższy (B2.1), poziom średnio-zaawansowany wyższy (B2.2), zaawansowany (C1) i biegłości (C2). Na każdy z tych poziomów przypada po 120 godzin lekcyjnych zajęć, poza poziomem C1 i C2, na które przypada po 180-240 godzin zajęć. Prowadzimy również kursy przygotowujące do matury oraz egzaminów LCCI/EDI, UCLES i innych.
 • Kursy odbywają się w grupach od 4 do 8 osób lub indywidualnie. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych (45 minut) zajęć, gdy według harmonogramu odbywają się one dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, 30 godzin lekcyjnych, gdy według harmonogramu odbywają się one raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, 30 godzin lekcyjnych, gdy według harmonogramu odbywają się one dwa razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej lub 30 godzin zegarowych, gdy według harmonogramu odbywają się one dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej.
 • Decydując się na naukę w LANGUSIE kupujesz cały kurs, czyli odpowiednio 60 godzin lekcyjnych, 30 godzin lekcyjnych lub 30 godzin zegarowych zajęć.
 • Informacje na temat kwalifikacji i metodycznego doświadczenia naszych lektorów nie są tajemnicą – zapytaj w sekretariacie o swojego lektora.
 • Aby uzyskać promocję na kolejny poziom zajęć należy uzyskać średnią 65% z testów w ciągu semestru oraz minimum 65% z testu końcowego.
 • Wraz z ukończeniem kursu otrzymasz zaświadczenie o jego ukończeniu, na którym znajdzie się ocena z mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu oraz ocena ogólna Twoich postępów w nauce. Dokumentację wyników LANGUS przechowuje przez jeden rok od zakończenia kursu.
 • Jeżeli masz trudności z opanowaniem danego zagadnienia, poproś lektora o pomoc lub umów się ze szkolnym metodykiem.
 • Opłaty za kursy możesz wnieść w dwóch nie oprocentowanych ratach lub w całości.
  • wpłata pierwszej raty powinna zostać dokonana najpóźniej pierwszego dnia zajęć
  • wpłata drugiej raty powinna zostać dokonana najpóźniej przed upływem 16 godzin kursu (ósme spotkanie) w przypadku kursów 60-godzinnych oraz przed upływem 8 godzin (ósme spotkanie) w przypadku kursów 30-godzinnych.

  Informacja o ostatecznym terminie wniesienia opłat dostępna jest w biurze.

 • Obowiązujące w danym semestrze ceny za kurs podane są w Cenniku Szkoły na dany semestr.
 • Jeżeli ukończył(a/e)ś kurs w LANGUSIE nie dawniej niż jeden semestr przed zapisaniem się na kolejny kurs, przysługuje Ci zniżka za kontynuację nauki.
 • Jeśli jesteś studentem i posiadasz ważną legitymację studencką przysługuje Ci zniżka.
 • KURSY FCE, CAE

  LANGUS przygotowuje słuchaczy do egzaminów FCE i CAE zgodnie ze standardami UCLES. Przewidują one, że aby przystąpić do egzaminu FCE należy efektywnie przepracować minimum 600 godzin zajęć, natomiast do CAE 780-840 godzin. Egzaminy, organizowane przez British Council, odbywają się w grudniu i w czerwcu. LANGUS podpisał umowę z British Council w Warszawie, w której Instytut zobowiązuje się zapewnić uczestnikom jak najlepsze warunki w czasie egzaminu.

  Kurs przygotowujący do egzaminu FCE obejmuje 120 godzin zajęć, natomiast kurs przygotowujący do CAE 180-240 godzin.

  W celu zapewnienia maksymalnie wysokiej zdawalności, przed rejestracją słuchacza na właściwy egzamin, organizujemy w szkole egzamin próbny, tzw. mock exam, oceniany według standardów oceny egzaminów właściwych. Jeżeli słuchacz uzyska średnią z 5 „papers” niższą niż 55%, rejestracja nie może nastąpić przez naszą szkołę. Słuchacz może, jednak, zapisać się na egzamin indywidualnie.

  Kursy egzaminacyjne wymagają od uczestników dużego zaangażowania ponieważ zdecydowanie większy nacisk w porównaniu do innych kursów położony jest na indywidualną naukę w domu.
  Wyniki egzaminów LANGUS otrzymuje około 3 miesiące po sesji egzaminacyjnej. Dotychczasowa zdawalność naszych słuchaczy wynosiła 98%.

  Opłaty za egzamin nie są wliczone w cenę kursu. British Council ustala je przed każdą sesją.

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZAKUPIONEGO KURSU

  Miejsce: ………………………………………………………………………………………

  Dni: ………………………………………………………………………………………………

  Godziny: od ………………………… do…………………………

  Poziom: …………………………………………………………………………………………

  Kurs obejmuje: ……………………………… godzin lekcyjnych/zegarowych.

  Data rozpoczęcia kursu:……………………………………………………

  Oświadczam, iż otrzymałem/am i zapoznałem/am się z Harmonogramem Zajęć oraz Regulaminem Szkoły Języków Obcych „LANGUS” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

  Imię i nazwisko Słuchacza: ……………………………………… PESEL:………………………

  Imię i nazwisko Opiekuna: ……………………………………… PESEL:………………………

  Data:………………

  Czytelny podpis Słuchacza lub Opiekuna:………………………………………

   

  Pobierz regulamin – format PDF